1. Algemeen
1. De Vitaliteitspecialist benadert de klant zonder aanzien des persoon
2. De Vitaliteitspecialist respecteert de levensopvattingen van de klant
3. De Vitaliteitspecialist is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep
4. De Vitaliteitspecialist kan verantwoording van zijn handelen afleggen
5. De Vitaliteitspecialist houdt kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van het beroep op peil
6. De Vitaliteitspecialist verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps)ethiek
2. In relatie tot collegae
1. De Vitaliteitspecialist is bereid collegae hulp te bieden krachtens zijn deskundigheid en ervaring
2. De Vitaliteitspecialist is bereid samen te werken
3. De Vitaliteitspecialist toont respect voor collegae
4. De Vitaliteitspecialist wijst een collegae op de beroepscode of gedragsregels, indien hij hiermee in strijd handelt
5. De beroepscode en gedragsregels hebben ook betrekking op stagiaires van de opleiding Vitaliteitspecialist
3. In relatie tot de samenleving
1. Het handelen van de Vitaliteitspecialist is gericht op het verbeteren, bevorderen of handhaven van het welzijn van de bevolking
2. De Vitaliteitspecialist tracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wetenschap op het gebied van de vitaliteit
3. De Vitaliteitspecialist kan public relations bedrijven voor het beroep in het algemeen
4. De Vitaliteitspecialist kan persoonlijke reclame maken voor zijn werkzaamheden, mits deze het beroepsbeeld niet schaadt
5. De Vitaliteitspecialist kan producten aanbevelen, hierbij geeft hij duidelijke en eenduidige informatie met gegevens over herkomst van de informatie
6. Het beroep Vitaliteitspecialist kan worden genoemd in reclame-uitingen van producten en productgroepen, mits deze zich beperken tot gezondheidspreventieve informatie en is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a

de uitspraken van de Vitaliteitspecialist betreffen uitsluitend kennis en geen mening of verwachting
b

bronvermelding van de informatie is gegeven
4. Beroepswerkzaamheden
Algemeen
1. De Vitaliteitspecialist geeft elke klant de meest adequate behandeling
2. De Vitaliteitspecialist stelt de belangen van de klant op de eerste plaats
3. De Vitaliteitspecialist verricht geen handelingen die buiten het gebied van zijn deskundigheid liggen
 In relatie tot klant
4. De Vitaliteitspecialist stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de klant
5. De Vitaliteitspecialist eerbiedigt de vrije hulpverlenerkeuze van de klant
6. De Vitaliteitspecialist informeert de klant op begrijpelijke wijze
7. De Vitaliteitspecialist gaat pas tot behandeling over wanneer de toestemming van de klant is verkregen
8. De Vitaliteitspecialist verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie
9. De Vitaliteitspecialist staakt de behandeling, indien de klant dat vraagt
10. De Vitaliteitspecialist onderneemt actie wanneer hij de klant schade heeft berokkend
11. De Vitaliteitspecialist onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met de klant
12. De Vitaliteitspecialist heeft geheimhoudingsplicht
13. De Vitaliteitspecialist verstrekt alleen na overleg met de klant informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de behandeling
14. De Vitaliteitspecialist experimenteert alleen met een nieuwe behandelingsmethode, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. overleg is gepleegd met collegae, een ethische commissie en dergelijke
b. toestemming is verkregen van de klant
c. de klant op de hoogte is van mogelijke risico’s van een dergelijke behandeling
15. De Vitaliteitspecialist draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling
16. De Vitaliteitspecialist geeft inzage in het dossier als de klant hem daarom vraagt
In relatie tot collegae en andere hulpverleners
17. De Vitaliteitspecialist werkt in goede samenwerking met andere werkers in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening
18. De Vitaliteitspecialist is bereid voor collegae waar te nemen
Met betrekking tot dossiervorming
19. De Vitaliteitspecialist legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan
20. De Vitaliteitspecialist verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn
21. De Vitaliteitspecialist zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de klant mee
22. De Vitaliteitspecialist ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden
23. De Vitaliteitspecialist bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan noodzakelijk is.